Công cụ » Reverse IP Lookup

Lấy danh sách các domain đang trỏ về 1 IP nào đó hoặc xem danh sách các website đang cùng 1 server

IP/Tên miền cần kiểm tra: