Công cụ » Chuyển đổi charset,charset Convert UTF-8 => ISO,ISO => UTF8

Chuyển đổi charset của Database,Module,XML,các gói Language ... (New version 20/10/2011)

File cần chuyển đổi:
Lưu ý: Chấp nhận mọi định dạng, mọi ngôn ngữ. Dung lượng file chuyển không quá 500KB